สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Earth Observing 1,
Sensor Advanced Land Imager, 10:29 AM,

5 November 2011 Requested by Steve Chien, David Mclaren,
Joshua Doubleday, Daniel Tran: NASA-JPL, and Veerachai Tanpipat
By NASA Flood SensorWeb Technology

Share

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood